Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2015

lekkotak
4760 fa39
The Age of Adaline (2015)
lekkotak

"Wiesz, związek dwojga ludzi jest wysiłkiem, pracą, antyhedonizmem, któremu bardzo rzadko dzisiaj ludzie chcą sprostać. Poza tym, dużo trudniej
jest dzisiaj nawzajem się pokochać. Żyjemy w świecie bardzo wyżyłowanych wymagań, na które nakładają się jeszcze seksualno-emocjonalne fantazje o mocno popkulturowym rodowodzie - mam nieśmiałe podejrzenia, że jesteśmy wszyscy
okrutnie poprzestawiani przez kulturę masową. Gdy studiowałem amerykanistykę, pani profesor od filmu amerykańskiego opowiedziała nam pewną statystyczną anegdotę - na północy Kanady, gdzie jest większość populacji to Indianie, żyjący w oddalonych od siebie po parę tysięcy kilometrów dziurach, w latach osiemdziesiątych wzrosła o kilkaset procent ilość samobójstw u młodych mężczyzn. Powód był prosty - pobudowali im kina, które puszczały amerykańskie filmy. Ci biedni Indianie, żyjący w kanadyjskiej tajdze, zobaczyli po raz pierwszy w życiu, że gdzieś tam jest inne życie, polegające na codziennym odwiedzaniu kalifornijskich plaż i spółkowaniu z modelkami. W pewnym sensie wszyscy jesteśmy dzisiaj tymi Indianami. Mamy za dużo tropów, wzorców, ideałów, wyobrażeń. Nasi rodzice, którzy często brali ślub po to, aby był spokój i przydział na mieszkanie, w pewnym sensie mieli łatwiej."

— — Jakub Żulczyk
Reposted fromjustyha justyha vianastypsychotic nastypsychotic

June 24 2015

lekkotak
2305 32e3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
lekkotak
9608 5b63
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialamprophony lamprophony
lekkotak
2185 b2ac
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacharlie69 charlie69
lekkotak
8900 8be2
lekkotak
1145 c4a2
lekkotak
5059 b2b9
Reposted fromIriss Iriss vialugola lugola
lekkotak
9294 5488 500
Reposted fromrol rol viaucieknijmi ucieknijmi
lekkotak
8482 1bbf
Reposted fromIriss Iriss viaucieknijmi ucieknijmi

June 22 2015

lekkotak
7592 b25a 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viapchamtensyf pchamtensyf
lekkotak
5953 1d9b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawonderwall wonderwall
lekkotak
3710 23ba 500
Reposted fromonlypink onlypink viawonderwall wonderwall
lekkotak
8359 b398
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaiampat iampat
lekkotak
6474 1079 500
8176 904c 500
Reposted fromeuo euo viadeath-is-my-friend death-is-my-friend
lekkotak
lekkotak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl